Regulamin

Puchar Żubrów w szpadzie skrzatów, zuchów, dzieci oraz młodzików.

§ 1. Postanowienia ogólne

Ust. 1    Puchar Żubrów to cykl punktowanych zawodów organizowanych przez Kluby szermiercze wyrażające akcesję do uczestnictwa w przedsięwzięciu

Ust. 2    Liderem przedsięwzięcia jest inicjator i pomysłodawca – Szkoła Szermierki Szczepan Kuźmiński

Ust. 3    Partnerami przedsięwzięcia są Kluby szermiercze deklarujące chęć organizacji zawodów w ramach Pucharu Żubrów.

Ust. 4    Uczestnikami są Kluby szermiercze, które deklarują czynne uczestnictwo swoich zawodników w Pucharze Żubrów.

§ 1.1 Edycje Pucharu Żubrów

Ust. 1    Zawody Pucharu Żubrów odbywają się w jednorocznych edycjach
Każda edycja zakończona jest podsumowaniem.

Ust. 2    Za przebieg Edycji odpowiedzialny jest Koordynator Ligii, który wybierany jest przez Lidera na podstawie sugestii Partnerów i Uczestników. Kadencja Koordynatora trwa przez całą Edycję oraz kończy się wraz z turniejem podsumowującym.


§ 1.2 Kategorie wiekowe uczestników zawodów Pucharu Żubrów

Zawody Ligi odbywają się w następujących kategoriach wiekowych bez podziału na kategorie płci:

  • Kategoria 1 – Skrzaty
  • Kategoria 2 – Zuchy
  • Kategoria 3 – Dzieci
  • Kategoria 4 – Młodzicy


§1.3 Klasyfikacja Ligi

Bieżąca jak i końcowa klasyfikacja punktowa cyklu turniejów Pucharu Żubrów uwzględnia podział na kategorie wiekowe oraz płeć.

Punktacja odzwierciedla stopień trudności zawodów, przyznając liczbę punktów odwrotnie proporcjonalną do zajętego miejsca

§ 2. Finansowanie

Koszty organizacyjne, oraz koszty prowadzenia zawodów jak i koszty nagród finansowane mogą być ze środków z pozyskanych dotacji, sponsorów, wpłat klubów.

Zawodnicy ponoszą koszty uczestnictwa w Edycji Pucharu Żubrów w wysokości każdorazowo ustalonej przez Organizatora


§ 3.Organizacja zawodów

§ 3.1 Prawo Startu

Ust. 1. Prawo startu w zawodach mają zawodnicy i zawodniczki Klubów Liderów, Partnerów, Uczestników oraz innych zaproszonych przez Organizatora.

Ust. 2. Zawodnik winien posiadać atestowany plastron z homologacją FIE.

Ust. 3. Zawodnik winien posiadać ważną licencję zawodniczą PZS, oraz okazać ważne badania lekarskie dopuszczające do udziału w rywalizacji sportowej każdorazowo przed turniejem.

§ 3.2 Zgłoszenia

Ust. 1. Zgłoszenie przez stronę PZS a na Turniej Masters przez  puchar-zubrow@wp.pl

Ust. 2. Potwierdzenie udziału zawodników w Turnieju Masters na 7 dni przed zawodami

Ust. 3. W przypadku braku potwierdzenia zawodników z pierwszej 8 listy klasyfikacyjnej P-Ż na 7 dni przed zawodami Turnieju Masters, organizator powołuje następnych wg kolejności 

Ust. 4. Potwierdzenie zgłoszenia dokonuje się na 45 min przed rozpoczęciem zawodów, w szczególnych przypadkach Organizator może odstąpić od w/w czasu. 

§ 3. 3 Przebieg Zawodów

Ust. 1. Lider organizację danych zawodów powierza wybranemu klubowi, za przebieg zawodów odpowiedzialni są organizatorzy.

Ust. 2.  Organizator powołuje Komisję Techniczną, która odpowiada za prawidłowy przebieg zawodów

Ust. 3. W trakcie zawodów na sali powinien znajdować się ratownik medyczny lub lekarz.

§ 3. 3.1 Przebieg Edycji

Dotyczy jednej edycji Pucharu Żubrów. Każda następna edycja jest rozpoczynana na nowo.

Ust. 1. Zawody rozgrywane są zgodnie z regulaminem Pucharu Żubrów według wytycznych PZS.

Prawo interpretacji przysługuje Koordynatorowi Ligi, w porozumieniu z Liderem, Partnerami, Uczestnikami. Jednak ostateczną decyzję podejmuje Koordynator Ligii.

Ust. 2. Uczestnicy zawodów walczą w poszczególnych kategoriach wiekowych szpadami krótkimi (0), lub szpadami długimi (5), zgodnie z zaleceniami PZSz.

Ust. 3. Zawody składają się z dwóch części, eliminacji grupowej oraz eliminacji bezpośredniej, lub w przypadkach wyszczególnionych w dalszej części regulaminu, według ich specyfikacji.

Ust. 3.1 Sposób dobrania formuły walk uzależniony jest od ilości uczestników.

Ust. 3.1.1

Kategoria wiekowa 1 – Skrzaty – walczy w eliminacji grupowej dwie minuty do 4 trafień, a w eliminacji bezpośredniej do 8 trafień, dwa razy przez dwie minuty, z przerwami 1-minutowymi.

Kategoria wiekowa 2 – Zuchy – walczy w eliminacji grupowej dwie minuty do 4 trafień, a w eliminacji bezpośredniej do 10 trafień, trzy razy po dwie minuty, z przerwami 1-minutowymi.

Kategoria wiekowa 3 – Dzieci –  walczy w eliminacji grupowej dwie minuty do 4 trafień, a w eliminacji bezpośredniej do 10 trafień, trzy razy po dwie minuty, z przerwami 1-minutowymi.

Kategoria wiekowa 4 – Młodzicy – walczy w eliminacji grupowej dwie minuty do 4 trafień, a w eliminacji bezpośredniej do 12 trafień, trzy razy po dwie minuty, z przerwami1-minutowymi.

Ust. 3.1.2 Gdy frekwencja jest mniejsza niż 12 osób w danej kategorii wiekowej, zawodnicy walczą systemem każdy z każdym do 4, lub 5 trafień przez dwie, lub 3 minuty; zwycięzcą zostaje osoba z największą ilością walk wygranych; w przypadku równej ilości zwycięskich walk o zwycięstwie w danej kategorii wiekowej decyduje walka barażowa pomiędzy nimi.
W przypadku gdy dwie osoby mają taką samą ilość walk wygranych o kolejności w klasyfikacji końcowej decyduje współczynnik V (ilość zwycięstw) oraz różnica Tz (trafień zadanych) i To (trafień otrzymanych.

Ust. 3.1.3 Podział na grupy odbywa się na podstawie rankingu, a w przypadku braku rankingu kryterium podziałowym jest klub oraz algorytm losowania.

Ust. 4. Dziewczęta i chłopcy w kategorii wiekowej 2 – Zuchy – i starszych  walczą osobno w jednej kategorii wiekowej.
Klasyfikacja prowadzona jest osobno dla płci.
Natomiast dziewczęta i chłopcy w kategorii 1 – Skrzaty – mogą walczyć razem w jednej kategorii wiekowej, a klasyfikacja prowadzona jest osobno dla płci.

Ust. 5. W finale Pucharu Żubrów Turnieju Masters bierze udział po 8 najwyżej sklasyfikowanych po 3 turniejach zawodników w każdej kat. wiekowej i płci

Ust. 6. Jeżeli na miejscu 8 klasyfikacji znajduje się więcej niż 1 zawodnik, wszyscy walczą w barażu o 8 miejsce przed Turniejem Masters

Ust. 7. Zawodnicy walczą w 2 grupach po 4 zawodników każdy z każdym o rozstawienie, a następnie systemem pucharowym do wyłonienia zwycięzcy.

§ 3.4 Punktacja i Podsumowanie

Ust. 1. Na podstawie prowadzonej klasyfikacji dla każdej kategorii wiekowej i płci, po 3 turniejach zostaje wyłonionych po ośmioro najwyżej sklasyfikowanych uczestników, którzy wyłącznie biorą udział w Turniej Masters (w Niepołomicach) kończącym daną edycję

Ust. 2. Zwycięzcą edycji Pucharu Żubrów jest osoba odnosząca zwycięstwo w Turnieju Masters, dla każdej kategorii wiekowej i płci;
Ust. 3. Kolejni zawodnicy/zawodniczki, zajmujący kolejne miejsca w Turnieju Masters, zajmują odpowiednie miejsca w klasyfikacji całego cyklu

Punktacja stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.


§ 3.5 Wyróżnienia i Nagrody

Ust. 1. Organizator zapewnia imienne dyplomy dla uczestników zawodów za miejsca od 1-3 dla pozostałych są dyplomy uczestnictwa.

W przypadku ufundowania nagród rzeczowych organizator oraz współorganizator imprezy są zobowiązani do przestrzeganie zasady nie różnicowania nagród za poszczególne miejsca, tzn. wręczane nagrody powinny być takie same, niezależnie od zajętego miejsca 1 – 3.

Trofea – puchary, medale – w ramach końcowej rywalizacji powinny być zróżnicowane zależnie od miejsca 1 – 3.

Ust. 2. Wręczanie dyplomów/nagród odbywa się w kolejności odwrotnej od zajętego miejsca,

Ust. 3. Dla zwycięzców rywalizacji w ramach danej Edycji Pucharu Żubrów przewidziane są dyplomy oraz nagrody rzeczowe.


§3.6 Terminy Zawodów

Ust. 1    Terminy zawodów ustalane są przez Lidera w porozumieniu z Partnerami. Po zatwierdzeniu przez Lidera są upowszechniane na stronie puchar-zubrow.pl, w kalendarzu PZSz oraz rozsyłane pocztą elektronicznej do poszczególnych klubów

Ust.2     organizatorzy dołożą starań, by poszczególne zawody Pucharu Żubrów przeprowadzane były w dni wolne od nauki szkolnej i pracy.

§ 4. Obowiązki Organizatorów oraz Uczestników

Partnerzy, partycypujący w organizacji zawodów ma określone wytyczne przy organizacji turnieju Pucharu Żubrów

Ust. 1. Współorganizator zobowiązany jest do przysłania komunikatu o zawodach minimum na dwa tygodnie przed planowanym terminem zawodów do Lidera oraz wszystkich klubów zainteresowanych za pośrednictwem e-mail, a także umieszczenia komunikatów na stronach internetowych Pucharu Żubrów

Ust. 2. Współorganizator zobowiązany jest do umożliwienia wystawienia materiałów reklamowych i informacyjnych sponsorów oraz partnerów w miejscu rozgrywania zawodów. Przekazanie informacji o partnerach oraz sponsorach uczestnikom zawodów odbywa się przed wręczaniem dyplomów dla poszczególnych kategorii wiekowych

Ust. 3. Współorganizator zobowiązany jest do umożliwienia wstępu oraz zbierania materiałów partnerom medialnych, nie może jednak kolidować to z przebiegiem zawodów ani zagrażać bezpieczeństwu.

Ust. 4. Współorganizator zobowiązany jest przekazać informacje z przebiegu oraz kompletne wyniki zawodów do Lidera, który przesyła je Partnerom oraz Uczestnikom.

Ust. 4.1 Kompletne wyniki to: rankingowa lista startowa, ranking po grupach, drabinka pucharowa z wynikami, klasyfikacja, zaleca się używanie programu do prowadzenia turnieju. Najlepiej w formacie PDF.

Ust. 5. Organizatorzy poszczególnych turniejów zobowiązani są zapewnić obsługę medyczną zawodów.

Ust. 6. Współorganizator powinien zadbać o

– oficjalne otwarcie zawodów

– przekazanie informacji o sponsorach oraz partnerach

– prezentację finałowej ósemki zawodników przed rozpoczęciem walk – w przypadku rozgrywek systemem pucharowym

– prezentację zwycięskiej ósemki zawodników

Ust. 7. Kluby których zawodnicy biorą udział w zawodach są zobowiązane do  nadsyłania zgłoszeń zawodników uczestniczących w turniejach zgodnie z regulaminem cyklu Pucharu Żubrów, zgodnie z komunikatami

§ 4. Postanowienia Końcowe

Ust. 1. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy PZS oraz KC.

Ust. 2. W sprawach nieuregulowanych pierwszeństwo decyzji posiada Lider, który podejmuje decyzje w terminie 14 dni od zgłoszenia.

Ust. 3. Regulamin oraz zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia i przekazywany jest za pośrednictwem e-mail do Partnerów oraz Uczestników

Kraków, marzec 2019